Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Dedimo B.V.. Hierin leggen we onder meer uit waarom we persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, welke gegevens dat zijn en welke rechten je hebt als wij jouw persoonsgegevens verwerken. Via deze privacyverklaring willen wij duidelijk maken dat wij de bescherming van persoonsgegevens waarmee wij als Dedimo in aanraking komen, serieus nemen.

Wie we zijn
Dedimo is in 2020 opgericht met als doel om de innovatie te versnellen op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg. Op deze manier wil Dedimo betere en beter betaalbare zorg mogelijk maken.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Dedimo B.V. Ingeschreven bij de KvK onder nummer 77865073, Regentesselaan 24C, 3818HJ Amersfoort.

Tel: 085 – 3030225. E-mail adres: info@dedimo.nl

Privacy Officer (PO)
Dedimo heeft een Privacy Officer (PO) aangesteld. Je kunt contact opnemen met de PO van Dedimo per e-mail op: privacy@dedimo.nl

Cookies
Wanneer je onze website bezoekt, verzamelen wij bezoekgegevens met betrekking tot het gebruik van onze site. Hierbij moet je denken aan IP-adressen, de tijdstippen van gebruik en de door uw browser meegestuurde data. Dit doen wij om het gebruik van onze website te kunnen volgen en te analyseren, met als doel het optimaliseren van de gebruikservaring. Daar waar mogelijk worden deze gegevens gepseudonimiseerd of geanonimiseerd. Aan derden die deze gegevens voor eigen doeleinden zouden kunnen gebruiken, worden ze niet ter beschikking gesteld. Ook plaatsen wij cookies op het voor dat bezoek gebruikte apparaat. Deze cookies zijn uitsluitend functioneel of analytisch; er worden geen persoonsgegevens verzameld.

In jouw browser kun je aangeven dat je alleen cookies wenst te accepteren waarmee je instemt.

Het gebruik van persoonsgegevens door Dedimo
Dedimo verkrijgt persoonsgegevens van jou zelf, bijvoorbeeld de gegevens die je aan ons verstrekt via de

website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij je persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van een dienstverband of andere relatie. Denk bijvoorbeeld aan contactgegevens die wij ontvangen van een vacature website waarop je bij ons hebt gesolliciteerd.

Persoonsgegevens
Dedimo verwerkt onder andere de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Arbeidsgegevens

Identificatiegegevens

Beoordelingsgegevens

Opleidingsgegevens

Contactgegevens

Sollicitatiegegevens

Financiële gegevens

Verlofgegevens

Gegevens over gezondheid

Verzuimgegevens

Doeleinden
Dedimo verwerkt persoonsgegevens voor diverse doeleinden, een aantal voorbeelden hiervan zijn:

het medewerkersdossier

registratie opleidingen

het sollicitatiedossier

de verlof- en werkurenregistratie

de verzuimregistratie

de werkplanning

Grondslagen
Wij verwerken persoonsgegevens om uitvoering te geven aan een overeenkomst, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting (b.v. verplichtingen op basis van het socialezekerheidsrecht, Algemene wet inzake rijksbelastingen), op basis van een gerechtvaardigd belang en/of op basis van jouw toestemming. Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd. Je hebt altijd het recht om je toestemming weer in te trekken zonder opgaaf van redenen.

Verstrekking aan derden
Dedimo kan voor de doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen of ingeschakelde ZZP’ers. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen jouw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voorgenoemde doeleinden.

Tot slot kunnen jouw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Dedimo aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Dedimo zal jouw gegevens niet verstrekken voor commerciële doeleinden of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER.
Jouw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Meer in het bijzonder kunnen jouw persoonsgegevens worden verwerkt in een moederbedrijf buiten de EER. Daarvoor zijn concrete waarborgen op grond van de wet getroffen.

Hoe lang wij jouw gegevens bewaren
Dedimo zal jouw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat Dedimo zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale of de medische bewaarplicht.

Hoe wij jouw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang tot jouw persoonsgegevens. Daarom heeft Dedimo passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen genomen. 

Jouw rechten
Je hebt een aantal privacyrechten. Je kunt ons bijvoorbeeld vragen welke persoonsgegevens wij van je verwerken. En als de gegevens niet kloppen, die laten verbeteren. Ook kun je ons in sommige gevallen vragen om je gegevens te wissen, over te dragen of de verwerking van je gegevens te beperken. Tot slot kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens.

Je kan een verzoek indienen met betrekking tot deze rechten. De termijn voor afhandeling van het verzoek is maximaal een maand. Er wordt schriftelijk (brief, e-mail) gereageerd.

Klachten
Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Dedimo, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht je er met ons niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen
Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je sturen naar: privacy@dedimo.nl

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 13-04-2022.

Dedimo kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.